Политика за бисквитки

Тази уеб страница използва бисквитки, така че можем да поемем правилната посока с развитието и можем да постигнем достатъчно добри резултати, достатъчно бързо. Повече информация Настройте бисквитките ми

Добре

Azrhymes условия за ползване

Оригиналният език на този документ е английски. когато е в конфликт, английската версия ще има предимство пред всички преведени варианти.
Английската версия на този документ е достъпна на https://azrhymes.com/terms .

Условията за ползване на този уебсайт и декларацията за поверителност излагат условията и правилата, които могат да бъдат изменяни и допълвани от време на време (наричани по-долу „споразумението“ ), които са приложими за достъпа и използването на уебсайта на barnabas szabolcs (наричан по-долу „azrhymes“)т.е.https://azrhymes.com, https://riimihaku.fi, https://rime.com.hr, https://rimkereso.hu и техните поддомейни („Уебсайт“) от Вас, посетителят / потребителят („Потребител“) на Уебсайта.

1. Приемане на термини и изменение на техните

1.1 Достъпът до уебсайта от потребителя представлява потвърждение и приемане изцяло на всички условия, както и бележки, както е посочено в настоящото споразумение и без каквито и да било изменения и / или изключения от страна на потребителя на това споразумение. ако потребителят не се съгласи с каквато и да е част от тези условия, както е посочено в настоящото споразумение, потребителят не трябва да влиза в уебсайта.

1.2 Azrhymes си запазва правото да променя условията и съобщенията, съгласно които потребителят има достъп до уебсайта, без никакво известие или намек за такава промяна.

2. Ограничен потребител

2.1 Потребителят се съгласява, че предвид естеството на интернет, той може да бъде достъпен във всяка част на света. материалите / информацията на този уебсайт не са предназначени за използване от лица, намиращи се в, или пребиваващи в страни, които ограничават разпространението на такъв материал / информация, или от което и да е лице в която и да е юрисдикция, където разпространението или използването на такъв материал / информация или използването или достъпът на уебсайта ще противоречи на закона или на който и да е регламент. всеки потребител носи отговорност да знае и да спазва изцяло приложимите закони и разпоредби на юрисдикцията, на която потребителят е обект. ако потребителят използва този уебсайт, той признава, разбира и се съгласява, че прави това по своя собствена инициатива и на свой риск и AZRhymes не носи отговорност за нарушаване / нарушаване на който и да е от законите, приложими за използването на уебсайта. уебсайтът не трябва да бъде и не трябва да се тълкува като претендиращ да предлага или приканва да предлага каквато и да е информация на жители на страни, където AZRhymes не е лицензиран или упълномощен да извършва дейности, свързани с неговата цел.

2.2 Потребителят освен това се съгласява и се задължава да не проектира обратно, да променя, копира, разпространява, предава, показва, изпълнява, възпроизвежда, публикува, лицензира, създава производни произведения от, прехвърля или продава каквато и да е получена информация, софтуер, продукти, услуги или интелектуална собственост от уебсайта по какъвто и да е начин. възпроизвеждането, копирането на съдържанието за търговски или нетърговски цели и неоправдано изменение на данни и информация в съдържанието на уебсайта е строго забранено без предварително писмено съгласие от AZRhymes и / или собственици на трети страни. въпреки това, част от съдържанието на нашите услуги или други файлове могат да бъдат предоставени за изтегляне от уебсайта, което е разрешено да се копира и / или използва само за лични цели на потребителя. на потребителя и / или която и да е трета страна е забранено да пуска или показва този уебсайт и / или информация, показана на този уебсайт на който и да е друг уебсайт или рамки, без предварително писмено съгласие от AZRhymes.

3. Отказ от гаранции

3.1 Azrhymes се стреми да гарантира, че цялата информация, предоставена от него на този уебсайт, е вярна, но AZRhymes нито гарантира, нито прави каквито и да било изявления относно качеството, точността или пълнотата на каквито и да е данни или информация, показани на този уебсайт, и AZRhymes няма да бъдат, в начин на отговорност за неточност / грешка, ако има такава. azrhymes не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно уебсайта и / или неговото съдържание и отхвърля всички гаранции за годност за определена цел и гаранции за продаваемост по отношение на информация, показвана и съобщена чрез или на уебсайта, включително каквато и да е отговорност, отговорност или всякакви други претенции, по отношение на каквато и да е загуба, пряка или последваща, за който и да е потребител или друго лице, произтичаща от или от използването на каквато и да е информация, която се показва или съобщава чрез или на уебсайта, или предоставянето на услугите.

3.2 Azrhymes не носи отговорност за липсата на уебсайта по какъвто и да е момент по каквато и да е причина. потребителят разбира и се съгласява, че всички материали и / или данни, изтеглени или получени по друг начин от AZRhymes чрез уебсайта, се извършват изцяло по негово усмотрение и риск и той ще носи пълна отговорност за всяка повреда на компютърните си системи или всяка друга загуба, която е резултат от такава материал и / или данни.

4. Връзки към сайтове на трети страни

4.1 Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове или може да съдържа функции от всякакъв характер на други уебсайтове в уебсайта („свързани сайтове“). свързаните сайтове не са под контрола на AZRhymes или уебсайта и azrhymes не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, включително, без ограничение, всяка връзка или реклама, съдържаща се в свързан сайт, или каквито и да е промени или актуализации на свързан сайт. azrhymes не носи отговорност за каквато и да е форма на предаване, получена от потребителя от който и да е свързан сайт. включването на която и да е връзка не означава одобрение от какъвто и да е характер от AZRhymes или уебсайта на свързаните сайтове или каквато и да е асоциация с неговите оператори или собственици.

4.2 Azrhymes не носи отговорност за грешки, включвания, пропуски или представяния на който и да е свързан сайт или на която и да е връзка, съдържаща се в свързан сайт. от потребителя се изисква да провери сам точността на цялата информация, преди да разчита на такава информация на такива продукти / услуги, които според тях могат да бъдат от полза за потребителя.

5. Задължения на потребителя

5.1 Като условие за достъп и използване на уебсайта, потребителят гарантира, че няма да използва уебсайта за каквато и да е цел, която е незаконна или незаконна съгласно който и да е закон за момента в сила в рамките на или извън индия или забранена от настоящото споразумение. в допълнение, уебсайтът няма да се използва по никакъв начин, който може да го повреди, деактивира, претовари или влоши или да попречи на използването и / или удоволствието на която и да е друга страна от уебсайта или да наруши правата на интелектуална собственост на AZRhymes или трета страна.

6. Свържете се с нас характеристика

6.1 Потребителите ще получат функции за контакт с нас на уебсайта. потребителите ще могат да предоставят своите данни за контакт, за да дадат възможност на azrhymes да се свържат с тях.

6.2 Потребителите могат да получат допълнителни функции за връзка с AZRhymes, повдигане на заявки, коментари или взаимодействие с AZRhymes. AZRhymes обаче ще бъде по свое усмотрение и ще бъде в правото си да отговаря, да отговаря или да не отговаря на подобни запитвания или коментари.

6.3 Използвайки споменатите функции, потребителят разрешава на AZRhymes да се свързва с тях на техните регистрирани данни, за всякакви разяснения или да предлага от време на време друга услуга.

7. Нарушение

7.1 Без да се засягат другите средства за защита, достъпни за AZRhymes съгласно настоящото споразумение или съгласно приложимото законодателство, AZRhymes може да ограничи дейността на потребителя, да предупреди другите потребители за действията на потребителя, незабавно временно / неопределено да преустанови или прекрати използването на потребителя от уебсайта и / или да откаже да предостави на потребителя достъп до уебсайта, ако той нарушава настоящото споразумение.

8. Собственост и приложени права

8.1 Съдържанието на уебсайта и всички авторски права, патенти, търговски марки, марки за услуги, търговски имена и всички други права върху интелектуалната собственост в него се притежават от AZRhymes или валидно лицензирани за azrhymes и са защитени от приложимото индийско и международно законодателство за авторското право и други права върху интелектуалната собственост. потребителят признава, разбира и се съгласява, че няма да има, нито да има право да изисква каквито и да било права върху и върху съдържанието на уебсайта и / или която и да е част от него.

8.2 Част от съдържанието на уебсайта е разрешено от трети страни да бъдат използвани от AZRhymes в такава форма и по начин, който може да бъде пожелан от AZRhymes и AZRhymes ще направи всичко възможно да даде кредит на тези трети страни по време на публикуването на такова съдържание на уебсайта му. ако по всяко време се повдигне спор по отношение на публикуването на такова съдържание от която и да е трета страна, AZRhymes ще бъде в правото си да премахне такова съдържание или да осигури необходимите съгласия от трети страни.

8.3 Всяко защитено с авторски права или друго запазено съдържание, разпространявано на или чрез уебсайта със съгласието на собственика, трябва да съдържа съответното известие за авторските права или други права за собственост. неразрешеното изпращане или разпространение на защитено с авторски права или друго запазено собственост съдържание е незаконно и може да подложи потребителя на лична отговорност или наказателно преследване.

9. Ограничаване на отговорността

9.1 Потребителя разбира и даде изричното си съгласие, че доколкото позволено съгласно приложимите закони, в никакъв случай ще AZRhymes или някой от неговите партньори или родител компания или някой от техните служители, директори, акционери, агенти или лицензодател не носи отговорност към потребителя или никой друг във всякаква теория за отговорността (дали в договор, извършване на дектон, статут, или иначе) за всякакви пряки, непряки, незабавни, специални, последователни или образователни щети, включители, но не ограничени отговори за отговори за отговори , използвайте данни или други нематериални загуби (други и такиви страни се препоръчват, знайте или трябва да знаят за възможността на такива вреди), резултирани от използването на потребителя на или неможността да използват уебсайта или някои части.

10. Обезщетение

10.1 Потребителят се съгласява да обезщети, защити и задържи безвредни AZRhymes, нейните филиали, компании от групата и техните директори, служители, служители, агенти, доставчици на трети страни и всяка друга трета страна, предоставяща каквато и да е услуга на AZRhymes във връзка с уебсайта, независимо дали директно или непряко, от и срещу всякакви и всички загуби, задължения, искове, щети, разходи и разходи (включително юрисконсултски такси и плащания във връзка с тях и дължими лихви върху тях), предявени срещу или направени от AZRhymes, които произтичат от, произтичат от или могат да бъдат платими по силата на всяко нарушение или неизпълнение на каквито и да е условия на настоящото споразумение, включително всяко представяне, гаранция, договор или споразумение, направено или задължение да бъде изпълнено от потребителя съгласно настоящото споразумение.

11. Няколкост

11.1 Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение бъде определена като невалидна или неприложима изцяло или частично, такава недействителност или неприложимост се прилага само към такава разпоредба или част от такава разпоредба, а останалата част от тази разпоредба и всички други разпоредби на настоящото споразумение продължават да бъдат в пълна сила и ефект.

12. Форсмажор

12.1 Azrhymes не носи отговорност за неизпълнение на някое от задълженията си по настоящото споразумение или предоставяне на услугите или която и да е част от тях, ако изпълнението е възпрепятствано, възпрепятствано или забавено от форсмажорно събитие и в такъв случай задълженията му се спират за това стига форсмажорното събитие да продължи.

14. Приложимо право

14.1 Настоящото споразумение се управлява и изгражда в съответствие със законите на унгария, без позоваване на принципите на колизия на законите. в случай, че спор във връзка с това бъде заведен от потребителя, той ще бъде предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата в будапеща, унгария.